Offerte, overeenkomst en bevestiging

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Buroseven en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Buroseven zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Buroseven wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Buroseven met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden de eerst nadat deze schriftelijk door Buroseven zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Buroseven dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Buroseven mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Buroseven houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Buroseven, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

8. Termijn van levering

De door Buroseven vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Burosevenz, komen toe aan Buroseven. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Buroseven en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Buroseven.

10. Auteursrechthebbende

Buroseven garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Buroseven het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding

Buroseven is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Buroseven is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Buroseven openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Buroseven dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Buroseven en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Buroseven/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij Buroseven

Zolang geen nadere afspraken tussen Buroseven en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Buroseven aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Buroseven.

Gebruik en licentie

14. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Buroseven, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Buroseven veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Buroseven als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Buroseven gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Buroseven de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Buroseven kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgeonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Honorarium

19. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Buroseven de kosten die Buroseven voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Buroseven door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

22. Periodieke facturatie

Buroseven heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

Betaling

23. Betalingsverplichting

Drukwerk : onze facturen voor drukwerk zijn contant betaalbaar (zonder korting) bij afhaling. Indien het druk- werk op vraag van de klant geleverd dient te worden, dan gebeurt dit tegen terugbetaling (rembours). Andere betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 50 euro.

24. Periodieke betalingen

Buroseven heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

25. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Buroseven binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

26. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Buroseven zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

27. Duur overeenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Buroseven bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

28. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Buroseven redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Buroseven het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Buroseven redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Buroseven, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

29. Off-line zetten van de website

Buroseven kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De koper/opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval Buroseven hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de koper/opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

Buroseven behoudt zich tevens het recht de website off-line te zetten wanneer de betaling van de hosting overeenkomst en/of domeinnaamregistratie niet tijdig voldaan werd.

Aansprakelijkheid

29. Aansprakelijkheid

Buroseven kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Buroseven kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.

30. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Buroseven voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Buroseven toekomende honorarium.

31. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Buroseven niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

32. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Buroseven voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Overige bepalingen

33. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Buroseven niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Buroseven de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

34. Belgisch recht

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Buroseven is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Buroseven zijn alleen de rechtbanken van Ieper bevoegd. In geval van betwisting met een gebruiker in de zin van de wet van 14 juli 1991, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

 
Back to top